Τα διαδικτυακά μαθήματα στηρίζονται στη φιλοσοφία της συμμετοχής και της αλληλεπίδρασης εντός του περιβάλλοντος της ψηφιακής τάξης.
Οι καθηγητές παραδίδουν σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα, που βρίσκεται στον φυσικό χώρο του φροντιστηρίου, ώστε όλες οι μαθήτριες και μαθητές να έχουν πρόσβαση στον πίνακα της τάξης.
Τα αρχεία και το οπτικοακουστικό υλικό διαμοιράζονται ηλεκτρονικά και οι μαθητές μπορούν να τα κατηγοριοποιήσουν σε φακέλους που υποδεικνύουν οι διδάσκοντες.
Στο πρώτο μέρος της διδακτικής ώρας επιλύονται απορίες και εξετάζονται τα φαινόμενα που διδαχθήκαμε σε προηγούμενα μαθήματα.
Το κύριο μέρος του μαθήματος αποτελεί η παράδοση των νέων φαινομένων κάθε διδακτικής ενότητας.
Μέσα από τη χρήση επεξηγηματικών παραδειγμάτων και ασκήσεων διαβαθμισμένης δυσκολίας οι καθηγητές κατευθύνουν τους διδασκομένους στον τρόπους προσέγγισης και επίλυσης των ζητουμένων.
Σημαντικότατο μέρος της διαδικασίας αποτελεί και η δυνατότητα που παρέχεται στην κάθε μαθήτρια και μαθητή ξεχωριστά να εκφράσει τις απορίες του και να βελτιωθεί σταδιακά με βάση τις δικές του ικανότητες και τους δικούς του στόχους.