Η διδασκαλία της έκθεσης στο Φιλολογικό Φροντιστήριο βασίζεται στη σταδιακή και ουσιώδη βελτίωση της ικανότητας των μαθητών μας να παράξουν συγκροτημένο γραπτό λόγο. Πρόκειται για μια διαδικασία που χρειάζεται χρόνο και εξάσκηση.
Γράφουμε τοσο στα διαδικτυακά. όσο και στα δια ζώσης τμήματά μας κάθε εβδομάδα. Η διόρθωση του κριτηρίου έχει τα χαρακτηριστικά της επιμέλειας κειμένου, καθώς είναι ιδιαίτερα σημαντικό κάθε μαθήτρια και μαθητής να βελτιωθεί με βάση τα ιδιαίτερα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη δική του γραφή.
Η ανάλυση της θεωρίας, ο τρόπος απάντησης των ζητουμένων και η πρακτική εφαρμογή τους λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Στη συνέχεια, η μαθήτρια και ο μαθητής μπορούν να ανατρέξουν στη βάση των εκπαιδευτικών video, που συνοψίζουν τα βασικά σημεία του κάθε μαθήματος.
Το πλέον σημαντικό είναι η εξατομικευμένη διόρθωση των γραπτών. Εστιάζοντας κάθε φορά σε συγκεκριμένα σημεία που χρήζουν βελτίωσης, ο γραπτός μας λόγος εξελίσσεται, ώστε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του σχολείου και των εξετάσεων.