Διαδικτυακά μαθήματα Γυμνασίου παρέχονται από το Φιλολογικό Φροντιστήριο και για τις τρεις τάξεις.

Εστιάζουμε στο βασικότερο μάθημα όλων – και ειδικά στις συγκεκριμένες τάξεις – το μάθημα της Έκθεσης.
Στις τάξεις του Γυμνασίου ο βασικός στόχος στην εκπαιδευτική διαδικασία οφείλει να είναι η ανάπτυξη των Γλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών.
Ακόμα και η κατανόηση της Αρχαίας Ελληνικής βασίζεται στην ανάπτυξη του Γλωσσικού οργάνου στην παρούσα μορφή της μητρικής μας γλώσσας.

Έχοντας αυτά ως δεδομένα πυλώνας του Προγράμματος Σπουδών για τις τάξεις του Γυμνασίου είναι η παραγωγή γραπτού κειμένου εκ μέρους των μαθητών μας και συνακόλουθα η διόρθωση και η επιμέλεια του κειμένου τους εκ μέρους των καθηγητών τους. Η βελτίωση στον γραπτό λόγο είναι μια διαδικασία που απαιτεί συνήθως περισσότερο χρόνο και μεθοδική προσπάθεια σε σχέση με άλλα γνωστικά αντικείμενα.

Για αυτόν τον λόγο οι μαθητές μας έχουν πρόσβαση στα εκπαιδευτικά video σε όλα τα Φιλολογικά μαθήματα των τάξεών τους,στα οποία και επεξηγούνται όλα τα βασικά σημεία της διδακτέας ύλης. Ταυτόχρονα τους παρέχεται και εξατομικευμένη βοήθεια από τους καθηγητές τους.

Διαδικτυακά Μαθήματα Γυμνασίου